Resultater:

Eika Balansert hadde i februar måned en positiv avkastning på 1,34%. Resultatet er -1,04% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 2,38%. Fondet hittil i år har en avkastning på 3,08%, -2,49% lavere enn referanseindeksen som endte 5,57%. (Referanseindeksen er en sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)). 

Markedsutvikling:

I det norske markedet i februar måned ser vi at selskapene med råvareeksponering- og inntjening langt frem i tid er så langt i år de mest volatile. (Høy volatilitet innebærer at aksjekursen for et selskap kan svinge mye over kort tid). I råvaremarkedet ser alle mot Kina og det ble lenge forventet et markant taktskifte i åpningsfrekvensen av samfunnet. Denne forventningen har avtatt de siste månedene og markedet priser nå inn en mer moderat åpning. Ved en høy åpningstakt vil Kina alene kunne dra med seg de globale råvareprisene som igjen vil bidra til høyere inflasjonstrykk over en lengre periode enn ventet. Dette fører til en strammere rentepolitikk som i andre omgang trekker ned nåverdien på selskaper med mye av inntjeningen sin frem i tid. 

Det makroøkonomiske bildet for februar peker i retning av at prisveksten har bitt seg fast på et høyere nivå enn ønskelig. Dette gir også en høyere rentebane enn tidligere ventet som igjen straffer selskapene med inntjening langt frem i tid. Dette forklarer hvorfor investorer foretrekker kontantgenerering i dagens klima.  

I månedsrapporten for Eika Norden er det fortsatt de store temaene inflasjon, renter og realøkonomisk utvikling som preger finansmarkedene. Arbeidsmarkedet holder seg sterkt, både i USA og Europa. Makroøkonomiske nøkkeltall for vekst, slik som forbruk, har overrasket positivt. I tillegg har den siste tidens lettelser i Covid-tiltak i Kina ført til en sterk oppgang i makroøkonomiske data der. Forventninger om en rask svekkelse av inflasjonen, og dermed også at rentetoppen er nådd, er derfor satt på prøve. Sentralbanker signaliserer fortsatt at de både vil fortsette å sette opp renten og holde den på et høyere nivå over en lenger periode enn det investorer har lagt til grunn i verdsettelse av aksjer. På den ene siden vil investorer at inflasjonen og renter skal komme raskt ned, mens på den andre siden vil de samme investorene ha en solid vekst i både realøkonomien og selskapsinntjening. Å få til begge samtidig er vanskelig, og derfor er investorer blitt mer usikre på utviklingen i aksjemarkedet fremover. Dette vil kunne medføre relativt store svingninger i aksjemarkedet en tid fremover.
 
De nordiske selskapene er nå ferdige med å rapportere resultater for fjerde kvartal 2022, og forventningen til inntjening for 2023 fortsetter å reduseres. I sum er inntjening redusert med litt over 4% så langt i år, og finanssektoren er den eneste sektoren i Norden med forventet positiv inntjeningsvekst for året. I månedsrapporten for januar ble det formidlet at «vi forventer fortsatt at inntjeningsestimater for 2023 skal kuttes, og i forvaltningen av Eika Norden fondet er vi fortsatt opptatt av å velge selskaper med positiv inntjeningstrend, og vi holder en balansert portefølje». Denne strategien er fastholdt i porteføljen hvor bank- og finanssektoren i dag er den største relative eksponeringen i porteføljen.

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i februar. I emisjonsmarkedet er det fortsatt høy aktivitet. Rentenivåene har steget betydelig siste måned både i Norge og internasjonalt. F.eks har norske 2- og 10-års swaprente steget henholdsvis 61 og 52 basispunkter og forventningene til pengemarkedsrentene det kommende året er også høyere.

 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.