Hopp til innholdet

Klagemuligheter

Du har klagerett etter skadeoppgjør hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har behandlet saken din

Klagefrist

Du kan klage direkte til Eika Klageordning, kreve nemndbehandling ved Finansklagenemnda eller anlegge sak ved de alminnelige domstoler.

Klagefristen er uansett seks (6) måneder etter at du fikk skriftlig melding om vår avgjørelse (gjelder ikke klager til domstolene). Dersom du ikke klager innen fristen, mister du adgangen til å gjøre kravet gjeldende. Klager du direkte til Eika Klageordning utsettes fristen for nemndbehandling ved Finansklagenemnda med den tiden vi bruker for å behandle klagen.

Det er gratis å henvende seg til Eika Klageordning og Finansklagenemnda.

Kontakt Eika Klageordning

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har behandlet saken din, kan du rette en klage til Eika Klageordning. 
Eika Klageordning vil innhente all nødvendig informasjon/dokumentasjon og gjøre en ny og uavhengig vurdering av saken.

Hvordan klage?

Klagen må være skriftlig og det må tydelig fremgå at klagen ønskes behandlet av Eika Klageordning. Klagen må inneholde de grunner som klagen støtter seg til og eventuelle andre opplysninger som du mener har betydning for at avgjørelsen bør endres. Vi anbefaler at selskapets klageskjema benyttes.

Klagen sendes til:
Eika Klageordning
Postboks 332
2303 Hamar
klageordning@eika.no

Eika Klageordning registrerer klagesaken og bekrefter mottak. Klageordningen informerer samtidig om forventet behandlingstid og ber ved behov om tilleggsinformasjon. Etter at saken er behandlet av Eika Klageordning, blir du orientert om utfallet av klagen

Korrespondansen fra klageordningen vil foregå per vanlig brev. E-post er ikke et egnet kommunikasjonsmiddel for sending av sensitive opplysninger, konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon.  Klageordningen vil bare unntaksvis svare på enkle spørsmål og henvendelser som ikke inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter via e-post.

Eika Klageordning oppfordrer deg til ikke å sende sensitive opplysninger eller konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon på e-post. 

Finansklagenemnda

Hvis du ikke kommer til enighet med Eika Forsikring, kan du klage til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, og hovedformålet er å behandle tvister som oppstår mellom finansselskap og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.

Finansklagenemndas behandling er etterfølgende og forutsetter at innklaget finansselskap har fått anledning til å ta stilling til kravet.

Kontaktinformasjon:

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
23 13 19 60
www.finkn.no