Om styret i Grong Sparebank

Styret er generalforsamlingens organ for å lede og utøve den strategiske og operative driften av Banken. Styret består av 7 medlemmer med 5 varamedlemmer i nummerrekke valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen oppnevner egen valgkomite som foreslår kandidater til Styret. Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilt valg. To av de 7 styremedlemmene velges blant bankens ansatte. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år.

Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter og kvartalsvise regnskaps- og risikorapporter. Styret har utarbeidet og vedtatt policydokumenter innenfor alle vesentlige risikoområder i banken. Disse setter rammer for akseptabel risikoeksponering. Styret mottar kvartalsvise rapporter for risikoeksponering i forhold til policyrammer. I tillegg har Styret en grundig årlig ICAAP-gjennomgang, samt at de mottar en årlig internkontrollrapport.

Styret har normalt 9 møter i året. Det er utarbeidet en egen styreinstruks, og det er vedtatt en egen årsplan for Styret. Styret foretar en årlig egenevaluering.